• ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK SİGORTASI ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK SİGORTASI

  Bu ürünümüz ile bir sözleşme ile sürekli bakım altında tutulan asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek bir kaza neticesinde, sigortalıya üçüncü kişiler tarafından yöneltilebilecek olan tazminat taleplerine ilişkin sorumlulukları teminat altına alıyoruz.

 • İŞLETME ve ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI İŞLETME ve ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI

  Bu ürünümüz ile sigorta konusu işin yürütülmesi sırasında meydana gelen bir olay ve sigortalı ürünün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda, sigortalının sorumlu tutulabileceği bedensel ve parasal zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlıyoruz.

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK SİGORTASI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK SİGORTASI

  Bu ürünümüz ile sigortalıların günlük yaşamları sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek kişisel sorumlulukları ile sigortalının aile reisi sıfatı ile üçüncü şahıslara karşı sorumluluğunu teminat altına alıyoruz.

 • İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI

  Bu ürünümüz ile işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alıyoruz.

 • MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI

  Bu ürünümüz ile oda, birlik, dernek gibi meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlıyoruz.

 • TAMAMLAYICI HEKİM SORUMLULUK SİGORTASI TAMAMLAYICI HEKİM SORUMLULUK SİGORTASI

  Bu ürünümüz ile hekim mesleki sorumluluk teminatına ek olarak ferdi kaza risklerini teminat altına alıyoruz. Bu poliçeyi yaptırmak için "Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesinin" şirketimizden düzenlenmesine gerek yoktur.

 • TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

  Bu ürünümüz ile tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleki faaliyetlerini ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlıyoruz.

 • ÖZEL GÜVENLİ ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL GÜVENLİ ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

  Bu ürünümüz ile istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar teminat altına alıyoruz.

 • KIYI TESİSLERİ DENİZ KİRLİLİĞİ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI KIYI TESİSLERİ DENİZ KİRLİLİĞİ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI

  Bu ürünümüz ile deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu, masraflar, üçüncü şahısların yaralanması, ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, sigortalıya terettüp edecek hukuki sorumluluğu teminat altına alıyoruz.

 • TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI

  Bu ürünümüz ile, petrol gazı (LPG) dolumu yapan firmaların, tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alıyoruz.

 • TEHLİKELİ MADDELER ve TEHLİKELİ ATIK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TEHLİKELİ MADDELER ve TEHLİKELİ ATIK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

  Bu ürünümüz ile 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alıyoruz.